We should work together to fight the current pandemic

Ren Xu
Picture of Ren Xu

Ren Xu

Xiamen University, China