Targeting osteocytes: quantifying their cellular uptake with a high throughput internalisation assay

Niloufar Ansari
Picture of Niloufar Ansari

Niloufar Ansari

Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Australia.